În atentia Furnizorilor de servicii medicale si  medicamente


        În vederea prelungirii termenului de valabilitate al Deciziei de Evaluare , va rugam  sa depuneti , la registratura C.A.S. Mures , înainte cu 30 de zile de expirarea deciziei de evaluare  ,  un dosar de evaluare – incopciat - care sa contina urmatoarele documente (copii xerox) :

 -    Cerere de evaluare tip , Anexa 1   

-          Certificat de inregistrare in Registrul Comertului , si anexele sau certificatele constatatoare  la societatiile comerciale

-          Contul deschis la Trezoreria statului  sau la Banca

-          Codul fiscal

-          Autorizatie de functionare /proces verbal de constatare de la Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana /Ministerul Sanatatii

-          Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor

-          Tabel cu datele  acestor documente (tabel 1)

-          Tabel ce contine datele despre personalul angajat (tabel 2)

-          Tabel ce contine datele despre aparatura medicala din dotare (tabel 3)

-          Decizia anterioara de evaluare

-          Dovada platii taxei de  evaluare

-          Act de spatiu  (ex. Contract comodat etc. )

-          Dovada platii la zi la FNUASS(cu 30 de zile inaintea expirarii deciziei de evaluare)

-          Contract deseuri  biologice infectioase pt anul in curs

-          Dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical pentru personalul angajat si certificatul de membru  al personalului vizat pt anul in curs

-          Declaratie


Nota:


-          Potrivit Ordinului MS/CNAS nr. 1165/691/2010 , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 641/14.09.2010 , toti furnizorii de servicii medicale , de dispozitive medicale ,de medicamente si materiale sanitare au obligatia de a face dovada platii taxei de evaluare , pentru toate vizitele de evaluare efectuate începând cu data de 14.09.2010 . Plata taxei se v-a face în contul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cod fiscal 11697800, în contul nr. RO66TREZ70026360550XXXXX, deschis la Activitatea  de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti , dar nu mai târziu de data expirarii deciziei anterioare de evaluare.
-   Tabelele  1,2,3, se depun atat pe adresa de e-mail  evaluare@ casmures.ro  cat si pe suport de hârtie cu semnatura si stampila reprezentantului legal.


 -   Tabelele 1,2,3, cat si Cererea de evaluare tip Anexa 1 , în format electronic , pot fi descarcate de pe site-ul  www.casmures.ro .(legislatie –documente necesare evaluarii)

                                      Compartiment Evaluare Furnizori CAS Mures 

Statistici T5 PageRank Checking Icon


Site-ul www.amfms.ro  Copyright © 2008